statut

S T A T U T

MOTO KLUBA ”ISTOK”

U Banjaluci, 9.9.2006. godine

Na osnovu odredaba Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (”Sl.gl.RS.”br.52/01 i 42/05), članovi MOTO KLUBA ”ISTOK” iz Banjaluke na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 9.9.2006. godine u s v o j i l i su:

S T A T U T
MOTO KLUBA ”ISTOK”

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

MOTO KLUB ”ISTOK” predstavlja udruženje građana u kojem se dobrovoljno okupljaju njegovi članovi radi ostvarenja programskih ciljeva i djelatnosti MOTO KLUBA ”ISTOK”.
MOTO KLUB ”ISTOK” na opšti način reguliše pitanja koja, u skladu sa zakonskim propisima predstavljaju obaveznu sadržinu Statuta, kao i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka MK ISTOK.

Član 2.

Naziv udruženja MOTO KLUB ”ISTOK”.
Skraćeni naziv udruženja je: MK ”ISTOK”.

Član 3.

Sjedište MOTO KLUBA ”ISTOK” je u Banjaluci, u ulici Krajiških brigada br.22.

Član 4.

MOTO KLUB ”ISTOK” vrši i poslove od opšteg značaja interesa koji su vezani za predstavljanje i promovisanje grada i države na međunarodnim moto druženjima, kao i aktivnosti vezane za unapređenje saobraćajne kulture.

Član 5.

MOTO KLUB ”ISTOK” ima status pravnog lica.
U pravnom prometu sa trećim licima MOTO KLUB ”ISTOK” ima ovlaštenja utvrđena zakonom.

Član 6.

MOTO KLUB ”ISTOK” ima pečat, amblem i zastavu.
Pečat MOTO KLUBA ”ISTOK” je kružnog oblika, promjera 35 milimetara, na kojem je kružno uz rub upisano Udruženje sa natpisom: MOTO KLUB ”ISTOK” BANjA LUKA. U unutrašnjosti kruga stilizovano je predstavljen znak (amblem) Moto kluba koga čine dvije ukrštene klipnjače sa klipovima, iznad kojih se nalazi simbol sunca.

Član 7.

MOTO KLUB ”ISTOK” zastupa i predstavlja Predsjednik.
U odsustvu Predsjednika MOTO KLUB ”ISTOK” predstavlja i zastupa Potpredsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK” ili neko od članova koga odredi Upravni odbor.

CILjEVI I DJELATNOSTI

Član 8.

Moto klub je osnovan u cilju promovisanja razvoja i unapređenja motociklizma, te udruživanja ljubitelja motocikala radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.
Osnovna djelatnost i programski ciljevi MOTO KLUBA”ISTOK” su:
– okupljanje ljubitelja motociklizma radi rekreacije i druženja;
– promovisanje amaterizma u cilju ispoljavanja sposobnosti i aktivnosti u oblasti motociklizma;
– organizovanje, u okviru svojih mogućnosti, moto manifestacija nacionalnog i međunarodnog karaktera i učešće na motociklističkim susretima i priredbama radi međusobnog druženja i druženja sa članovima drugih motociklističkih klubova;
– razvijanje tehničke kulture među mladim generacijama, te unapređenje vještine upravljanja motociklom u cilju povećanja stepena bezbjednosti u saobraćaju na putevima;
– edukacija i posebna briga za članove-”mlađe članove”;
– obezbjeđenje, vlastitim djelovanjem, materijalnih sredstava za nastupe članova kluba na moto manifestacijama u zemlji i inostranstvu;
– širenje drugarstva i solidarnosti kao i izgradnja humanih odnosa, te aktivno učešće u razvijanju kolegijalnosti;
– organizovanje i razvijanje raznih oblika amaterskog rada i edukacije članova u segmentima vezanim za djelatnost Udruženja;
– odavanje priznanja članovima za uspješan rad i angažovanje u Moto klubu;
– organizovanje i učešće u svim akcijama koje promovišu borbu protiv narkomanije i drugih oblika društveno štetnog ponašanja;
– organizovanje i učestvovanje u humanitarnim akcijama i ostalim društveno korisnim aktivnostima;
– i drugi ciljevi i zadaci od posebnog interesa za popularizaciju motociklizma i povećanje bezbjednosti u saobraćaju.
Sporedne djelatnosti značajne za samofinansiranje i razvoj:
– radi ostvarivanja prihoda i samofinansiranja MOTO KLUBA ”ISTOK” u namjeri poboljšanja opremljenosti tehničkim dijelom opreme i uređaja, prostorija, radionica, potrebnih sredstava, reklamnih materijala i dr. Upravni odbor MOTO KLUBA ”ISTOK” će donositi odluke oko obavljanja privredne djelatnosti u skladu sa Zakonom o udruženjima Republike Srpske.

Član 9.

MOTO KLUB ”ISTOK” može da vrši i druge djelatnosti u manjem obimu koje služe djelatnosti upisanoj u registru predviđenom ovim Statutom i regulisano Zakonom o udruženjima i fondacijama, koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti u manjem obimu, povremeno ili koje doprinose potpunijem iskazivanju i obavljanju iskazane djelatnosti.

Član 10.

Zadaci MOTO KLUBA ”ISTOK” izvršavaju se zajedničkim akcijama svih članova, akcijama članova pojedinih klubova ili grupa, odnosno akcijama pojedinaca-članova uz saglasnost Upravnog odbora.

ČLANSTVO U MOTO KLUBU ”ISTOK” I PRIJEM ČLANOVA

Član 11.

Prijem članova MOTO KLUBA ”ISTOK” vrši se na osnovu dobrovoljnog prijavljivanja kandidata koji obavezno prolaze stažiranja prije zvaničnog prijema u MOTO KLUB.

Član 12.

Članovi Udruženja mogu imati status: pripravnika, aktivnog i počasnog člana.

Član 13.

Pripravnik u Udruženju stažira najmanje jednu godinu.
U posebnim slučajevima Skupština može donijeti odluku o kraćem ili dužem stažiranju.
Nakon stažiranja odluku o prijemu u aktivno članstvo donosi Skupština na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici. O prijemu mora biti donesena jednoglasna odluka.
Primljeni članovi potpisuju izjavu o prihvatanju Statuta, pravilnika i kodeksa MOTO KLUBA na osnovu kojeg im se izdaje članska karta i amblem (”boje”) kluba.
Članska karta i amblem su svojina MOTO KLUBA ”ISTOK” koji se po prestanku članstva moraju vratiti MOTO KLUBU ”ISTOK”.

Član 14.

Aktivni članovi su oni, koji aktivno djeluju u aktivnostima MOTO KLUBA shodno svojim mogućnostima.

Član 15.

Počasni članovi su oni članovi koji su u određenom periodu dali vrlo značajan doprinos radu MOTO KLUBA ”ISTOK”, bez obzira da li su bili aktivni članovi ili ne.
Počasne članove svojom Odlukom proglašava Skupština na osnovu inicijative Upavnog odbora MOTO KLUBA.

Član 16.

Rad članova MOTO KLUBA ”ISTOK” zasnovan je na principu dobrovoljnosti i članovi udruženja za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu.

Član 17.

Za učlanjenje maloljetnih članova neophodna je saglasnost njihovih roditelja, odnosno staratelja.

Član 18.

Članovi Udruženja ne mogu biti lica koja su osuđena za teža krivična djela, naročito krivična djela protiv Republike Srpske ili protiv kojih se vodi postupak za navedena krivična djela.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 19.

Prava člana MOTO KLUBA ”ISTOK” su:
– da učestvuje u radu Udruženja,
– da bira i da bude biran u komisije i organe Udruženja,
– da učestvuje u radu Udruženja i njegovih organa ukoliko je izabran u ove organe,
– da bude obavješten o radu Udruženja i njegovih organa, da učestvuje kao član Udruženja na takmičenjima i organizovanim manifestacijama prilikom čega bi predstavljao MOTO KLUB ”ISTOK”,
– da mu se pruža stručna i druga pomoć za ispunjenje postavljenih mu zadataka,
– da zahtjeva od organa Udruženja pismenim putem zaštitu svojih prava, koja su mu garantovana ovim Statutom, ako ocijeni da su mu ista uskraćena od bilo koga u Udruženju,
– da koristi prava koja proizilaze iz ovog Statuta i drugih akata organa Udruženja.

Član 20.

Dužnosti i obaveze člana MOTO KLUBA ”ISTOK” su:
– da se pridržava obaveza koje proizilaze iz Statuta i drugih akata Udruženja,
– da provodi odluke organa Udruženja,
– da redovno plaća propisanu članarinu,
– da redovno i uredno dolazi na sastanke i na drugi način učestvuje u radu Udruženja,
– da individualno i kolektivno radi na svom uzdizanju i uzdizanju drugih članova Udruženja,
– da čuva i podiže ugled Udruženja- MOTO KLUBA ”ISTOK” u zemlji i inostranstvu,
– da disciplinovano izvršava zadatke koje pred njega postavljaju Upravni odbor, Predsjednik i podpredsjednik kluba,
– da čuva povjerenu mu imovinu Udruženja,
– da se u prostorijama MOTO KLUBA ”ISTOK” ponaša u skladu sa utvrđenim kućnim redom.
Nepoštovanje obaveza iz ovog člana, smatra se težom povredom ovog Statuta i povlači određene disciplinske mjere.

Član 21.

Prava iz člana 19. i obaveze iz člana 20. ne primjenjuju se na članove-pripravnike koji u periodu stažiranja učestvuju samo u aktivnostima Udruženja vezanim za ostvarivanje programskih ciljeva MOTO KLUBA, bez prava odlučivanja.

Član 22.

Aktivni članovi MOTO KLUBA ”ISTOK” ne mogu bez saglasnosti rukovodilaca (Predsjednik i Potpredsjednik) MOTO KLUBA ”ISTOK” nastupati za druga udruženja.
Nastupima bez saglasnosti čini se teža povreda ovog Statuta.

Član 23.

U slučaju opravdanog dužeg ili kraćeg odsustva, odlaska na studije, službenog putovanja, služenja vojnog roka i sl. članstvo u MOTO KLUBU ”ISTOK” miruje.

PRESTANAK ČLANSTVA, DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST

Član 24.

Članstvo u MOTO KLUBU ”ISTOK” prestaje:
– prestankom rada MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– istupanjem,
– isključenjem.

Član 25.

Istupanje iz MOTO KLUBA ”ISTOK” je dobrovoljno pri čemu član mora vratiti svu zaduženu opremu i imovinu MOTO KLUBA ”ISTOK” kao i člansku kartu i amblem kluba (”boje”).
Istupanje iz MOTO KLUBA ”ISTOK” se evidentira, a članu se kod istupanja, na njegov zahtjev izdaje ”ISPISNICA”.

Član 26.

Isključenje iz MOTO KLUBA ”ISTOK”, kao jedna od disciplinskih mjera, izriče se zbog teže povrede ovog Statuta, kućnog reda, ostalih akata i odluka MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Težom povredom naročito se smatra:
– ne izvršenje zahtjeva rukovodstva,
– kršenje kodeksa ponašanja,
– nepridržavanje higijenskih normi,
– nanošenje štete ugledu udruženja;
– unošenje i konzumiranje droga u prostorijama i među članovima MOTO KLUBA ”ISTOK” ;
– nepoštovanje i često kršenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Isključenje se vrši odlukom Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK” na koju podnosilac prijave i okrivljeni imaju pravo žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

Član 27.

Za nepoštovanje akta MOTO KLUBA ”ISTOK” i povrede discipline mogu se izreći disciplinske mjere.
Povrede discipline mogu biti lakše i teže.
Za lakše povrede discipline, izriču se mjere bez disciplinskog postupka, imaju ograničen karakter i službeno se ne registruju.
Mjere bez disciplinskog postupka: udaljavanje iz prostorija ”MOTO KLUBA ”ISTOK”, udaljavanje sa radnog sastanka, zabrana učestvovanja i takmičenja u sastavu MOTO KLUBA ”ISTOK” i druge prikladno-vaspitne mjere kratkoročnog karaktera.
Mjere bez disciplinskog postupka (lakše povrede dužnosti i obaveza), izriču Predsjednik i Podpredsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK”, radi obezbjeđenja nesmetane aktivnosti MOTO KLUBA ”ISTOK” u cjelini.
Na izrečenu mjeru bez disciplinskog postupka može se uložiti pismeni prigovor Predsjedniku MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Član 28.

Za teže povrede vodi se disciplinski postupak a izrečene mjere su:
– javna opomena,
– zabrana učestvovanja u radu MOTO KLUBA ”ISTOK” u trajanju od tri do šest mjeseci i
– isključenje.
Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti koji usvaja Upravni odbor detaljnije se reguliše izricanje svih disciplinskih mjera, način pokretanja, tok, odlučivanje i žalbeni postupak u disciplinskom postupku.

Član 30.

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Predsjednik i Potpredsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Disciplinska komisija MOTO KLUBA ”Istok” vodi disciplinski postupak, odlučuje o odgovornosti članova i izriče disciplinske mjere.
U pravilu disciplinski postupak mora se pokrenuti najkasnije u roku od 15 dana, a postupak se u pravilu treba okončati u narednih 30 dana.
Konačnu odluku o izrečenoj disciplinskoj mjeri donosi Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Član 31.

Član MOTO KLUBA ”ISTOK” odgovoran je materijalno za štetu koju je namjerno ili iz krajnje nepažnje nanio MOTO KLUBU ”ISTOK” i istu treba da nadoknadi.
Postupak utvrđivanja štete i odgovornosti člana provodi posebna Komisija koju u ovakvim slučajevima formira Skupština svojom Odlukom.

ORGANI, KOMISIJE I RADNA TIJELA MOTO KLUBA ”ISTOK”

Član 32.

Organi MOTO KLUBA ”ISTOK” su:
– Skupština,
– Upravni odbor

SKUPŠTINA MOTO KLUBA ”ISTOK”

Član 33.

Skupština je najviši organ upravljanja MOTO KLUBA ”ISTOK” koju čine svi aktivni članovi MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Skupština kao najviši organ sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva i sjednicom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.
Predsjednik Skupštine bira se na 2 godine.
Skupština radi u sjednicama.
Sjednice Skupštine po načinu sazivanja i namjeni, mogu biti i redovne i vanredne.
Redovne sjednice se održavaju najmanje jednom godišnje.
Vanredne sjednice se održavaju prema potrebi ili na zahtjev Upravnog odbora.
Poziv za sjednice dostavlja se 7 dana prije održavanja sjednice, a članstvo se obavještava o datumu, mjestu, vremenu održavanja i dnevnom redu sjednice Skupštine, putem oglasa u prostorijama MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje dvotrećinska većina članova Skupštine.
Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” donosi odluke glasanjem, i to većinskim nadglasavanjem ili jednoglasno, zavisno od tačke dnevnog reda za koju se glasa. Način glasanja po određenim tačkama definisan je Pravilnikom rada Skupštine kluba. Izjašnjenje na sjednici Skupštine po pravilu je javno.

Član 34.

Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” bira:
– Predsjednika i Potpredsjednika Skupštine.
– Upravni odbor,
– Predsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– Potpredsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– Blagajnika MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– Disciplinsku komisiju.

Član 35.

Ukoliko se u organe MOTO KLUBA ”ISTOK” predlaže veći broj kandidata od broja koji se bira, izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova, međutim, ukoliko se u navedene organe predlaže onoliko organa koliko se i bira, izabrani su oni kandidati koji su dobili većinu glasova glasačkog tijela.

Član 36.

Nadležnost Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK” je da:
– donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte određene Statutom,
– daje saglasnost za pravne radnje preduzete u ime MOTO KLUBA ”ISTOK”prije njegovog upisa u registar,
– odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– bira i razriješava dužnosti članove Upravnog odbora, ili lice ovlašćeno za zastupanje, Predsjednika skupštine, Predsjednika i Potpredsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK” i blagajnika,
– usvaja izvještaj o radu, izvještaj o finansijskom poslovanju, program rada MOTO KLUBA ”ISTOK” i finansijski plan za narednu godinu,
– pregleda i potvrđuje finansijski plan o radu pripremljen od strane Upravnog odbora ili ovlašćenog lica,
– utvrđuje politiku i strategiju razvoja MOTO KLUBA ”ISTOK”
– odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa

Odluke Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK”su obavezujuće za sve članove MOTO KLUBA ”ISTOK”,

UPRAVNI ODBOR MOTO KLUBA ”ISTOK”

Član 37.

Upravni odbor je organ upravljanja u MOTO KLUBU ”ISTOK”.
Upravni odbor ima sedam (7) članova koji se biraju iz reda članova Skupštine udruženja.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora biraju se na osnivačkoj Skupštini MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Predsjednik i članovi Upravnog odbora, kao i rukovodstvo MOTO KLUBA ”ISTOK” biraju se na period od 5 godina i mogu biti ponovno birani.

Član 38.

Poslovi i zadaci Upravnog odbora:
– priprema sjednice Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– priprema i predlaže izmjene i dopune Statuta MOTO KLUBA ”ISTOK” i donosi interne akte (Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, Pravilnik o nagrađivanju i dr.) i o tome obaješatava Skupštinu MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– sprovodi politiku i odluke koje donosi Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– obezbjeđuje način i sredstva finansiranja i rad Udruženja (plate radnika, rad radionica, honorarni rad trećih lica, moto skupovi, učešće na takmičenjima i skupovima i dr.),
– upravlja imovinom MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– razmatra izvještaje o radu za protekli period,
– podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu MOTO KLUBA ”ISTOK”;
– predlaže i odlučuje o dodjeli priznanja,
– donosi odluke po žalbama i prvostepene odluke,
– donosi akte o raspodjeli dohodka i plata, odnosno nadoknada za honorarni rad trećih lica kao i drugih akata,
– donosi Kućni red MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– vrši kontrolu rada Predsjednika, blagajnika te ostalih u MOTO KLUBU ”ISTOK” (vođenje knjigovodstva i sl.),
– donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
– razmatra sva tekuća pitanja iz domena djelatnosti MOTO KLUBA ”ISTOK”, prijedloge, sugestije, predstavke, žalbe članova MOTO KLUBA ”ISTOK” i donosi odluke po tim pitanjima,
– razmatra i usvaja izvještaje komisija i drugih stalnih ili povremenih radnih tijela MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– podnosi izvještaje o svom radu Skupštini MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Član 39.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor odlučuje na sjednicama kojima prisustvuju svi članovi i donose odluku jednoglasno.
Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti ovlašteni član Upravnog odbora.
Upravni odbor priprema materijale za sjednice Skupštine, priprema i predlaže izmjene Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, provodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Upravni odbor izvršava i druge poslove koje mu u nadležnosti stavi Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Član 40.

Na prijedlog Predsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK”, Upravni odbor može po svojoj odluci kooptirat (delegirati) dva člana u Upravni odbor (iz redova članova Skupštine), ako izabrani članovi ne obavljaju svoju dužnost u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, Statutom i ostalim aktima MOTO KLUBA ”ISTOK”, a o istom izvještava Skupštinu na prvom zasjedanju.
U slučaju opoziva člana Upravnog odbora na njegovo mjesto bira se drugi član čiji je mandat do isteka mandata ostalih članova Upravnog odbora.

PREDSJEDNIK MOTO KLUBA ”ISTOK”

Član 41.

Predsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK” ima sledeće obaveze:
– predstavlja i zastupa MOTO KLUB ”ISTOK”,
– saziva sjednice članova MOTO KLUBA ”ISTOK” i njima predsjedava sa Potpredsjednikom te usklađuje rad komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– stara se o izvršenju finansijskog plana MOTO KLUBA ”ISTOK” i potpisuje sva akta i dokumente,
– stara se o izvršenju odluka, zaključaka i preporuka koja donose organi upravljanja MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– obustavlja od izvršenja akta i odluke organa MOTO KLUBA ”ISTOK” koji su u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima i preduzima mjere u smislu donošenja pravno valjanih akata,
– donosi rješenja kojima se izvršavaju odluke organa upravljanja MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– pokreće pitanja vezana za realizaciju finansijskog plana i predlaže Upravnom odboru i Skupštini društva potrebne mjere za njihovu realizaciju,
– predstavlja MOTO KLUB ”ISTOK” i njegove organe pred drugim licima i zastupa ih u pravnim odnosima sa trećim licima,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima MOTO KLUBA ”ISTOK”

U odsutnosti Predsjednika sva prava i obaveze iz ovog člana ima Potpredsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK”.

POTPREDSJEDNIK MOTO KLUBA ”ISTOK”

Član 42.

Potpredsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK” rukovodi stručnom službom MOTO KLUBA ”ISTOK”, u odsutnosti i nemogućnosti Predsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK” preuzima sva njegova prava i obaveze, te odgovara za svoj rad Skupštini MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Potpredsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK” bira Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” jednoglasno.

Član 42.

Dužnosti Potpredsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK” su da:
– obezbjeđuje blagovremeno provođenje odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora i o tome ih redovno informiše,
– aktivno učestvuje i u pripremanju izvještaja, informacija i raznih drugih materijala za potrebe organa MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– obavlja poslove iz normativne oblasti,
– vodi matičnu evidenciju članstva,
– učestvuje u radu organa rukovođenja MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– radi na administrativnim i tehničko-organizacionim poslovima,
– organizuje sastanke, okrugle stolove i konferencije, prima stranke u cilju ostvarivanja interesa MOTO KLUBA ”ISTOK”, sačinjava izvještaje, prima i prosljeđuje informacije i saopštenja za javnost, priprema ugovore koje zaključuje MOTO KLUB ”ISTOK”, stara se o vođenju odgovarajućih evidencija radi lakšeg rada MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– koordinira i kontroliše rad KLUBA, stalnih i povremenih stručnih i drugih radnika,
– izdaje naloge kojima se obezbeđuje pravilno i pravovremeno provođenje zakonitog rada i djelovanja,
– predstavlja i zastupa MOTO KLUB ”ISTOK”,
– organizuje rad privrednih djelatnosti u sklopu MOTO KLUBA ”ISTOK” potrebnih za samofinansiranje, održavanja i unapređenja imovine MOTO KLUBA ”ISTOK” (ugostiteljske, trgovačke, uslužne i druge djelatnosti),
– organizuje manifestacije, javne nastupe, takmičenja, učešća, putovanja, skupove i drugo, u cilju okupljanja mladih, stvaranja takmičarskog duha i kolegijalnosti i sl.,
– radi i druge poslove koji proizilaze iz odredaba ovog Statuta i drugih opštih akata.

DISCIPLINSKA KOMISIJA MOTO KLUBA  ”ISTOK”

Član 43.

Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” bira Disciplinsku komisiju koja broji tri (3) člana, nadpolovičnom većinom glasova.
Na sjednici skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK” bira se predsjednik disciplinske komisije.
Disciplinska komisija u svom radu primjenjuje Statut i Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti.
Komisija radi u sjednicama, sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Mandat članova Disciplinske komisije je dvije (2) godine i mogu biti ponovo birani.

FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANjE

Član 44.

Finansijsko-materijalno poslovanje MOTO KLUBA ”ISTOK” obavlja se na način i po postupku utvrđenom zakonskim propisima.
Finansijski izvještaj donosi Upravni odbor i daje ga Skupštini na usvajanje.
Pravilnik materijalno-finansijskog poslovanja donosi Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”.

SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANjE MOTO KLUBA ”ISTOK”

Član 45.

Za ostvarivanje svojih planova i ciljeva MOTO KLUB ”ISTOK” može steći imovinu od.
– početnog kapitala i sredstava osnivača,
– budžeta Grada,
– budžeta Republike,
– sponzorstva, donatorstva fizičkih i pravnih lica,
– članarine,
– marketinga, reklame i propagande,
– dobrovoljnog rada članova MOTO KLUBA ”ISTOK” unutar samog MOTO KLUBA ”ISTOK”,
– zakupnina,
– prodaja ulaznica,
– organizovanja moto manifestacija,
– prihoda stečenog ostvarivanjem ciljeva, te od drugih izvora prihoda u skladu sa Zakonom.

Svi gore navedeni prihodi koristiće se isključivo za ostvarivanje statutarnih ciljeva MOTO KLUBA ”ISTOK” i ne mogu se raspodjeljivati među osnivačima, članovima, rukovodstvom, sponzorima, donatorima i sl. MOTO KLUBA ”ISTOK” koji je neprofitno Udruženje.

Član 46.

Imovinu MOTO KLUBA ”ISTOK” čine materijalna sredstva (oprema, uređaji, namještaj, alati i dr.) finansijska sredstva, dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrijednost, subvencije sa fizičkim i pravnim licima, zakupnina, honorara i sličnih izvora prihoda, prihod stečen putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti MOTO KLUBA ”ISTOK”, članarina i ostalih prihoda ostvarenih zakonitim korištenjem imovine i sredstava MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Raspodjela sredstava iz predhodnog stava vrši se prema posebnoj odluci Upravnog odbora MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Imovinom MOTO KLUBA ”ISTOK” upravlja i raspolaže Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” i stara se da se ista koristi na zakonit način.
MOTO KLUB ”ISTOK” vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom.

Član 47.

MOTO KLUB ”ISTOK” ima godišnji program rada, finansijski plan i srednjoročni plan rada. U srednjoročnom planu rada daju se smjernice i osnovni podaci razvoja MOTO KLUBA ”ISTOK”. Godišnji program rada zasniva se i na utvrđenom planu i ukazanoj potrebi, a finansijski plan utvrđuje se shodno potrebama i mogućnostima MOTO KLUBA ”ISTOK”.

NAGRADE I PRIZNANjA

Član 48.

MOTO KLUB ”ISTOK” radi stimulisanja rada svojih članova, afirmacije moto sporta, zahvalnosti prema pojedincima i organizacijama dodjeljuje prigodne nagrade, priznanja pohvale i zahvalnice.
Sve pohvale i nagrade koje MOTO KLUB ”ISTOK” dodjeljuje rangirane su na osnovu Pravilnika o nagradama koji donosi Upravni odbor MOTO KLUBA ”ISTOK”.

PRESTANAK RADA MOTO KLUBA ”ISTOK”

Član 49.

MOTO KLUB ”ISTOK” prestaje sa radom odlukom Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Po prestanku rada MOTO KLUBA ”ISTOK” će podmiriti iz raspoloživih sredstava sve tekuće obaveze, a preostala imovina Udruženja će se donirati u humanitarne svrhe.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.

Izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata MOTO KLUBA ”ISTOK” vrši se na način i po postupku koji je predviđen za njihovo donošenje.
Ostali akti MOTO KLUBA ”ISTOK” će se donijeti u saglasnosti sa odredbama Statuta i Zakona, u roku od 6 mjeseci.
Ovaj Statut i drugi opšti akti objavljuju se na oglasnoj tabli i na drugi pogodan način, tako da budu dostupni svakom članu MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruženja, a tumačenje drugih akata daje Predsjednik Udruženja.

Član 51.

Svi sporovi u MOTO KLUBU ”ISTOK” rješavaju se sporazumno, a u slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno rješava ga arbitražna komisija koju će naknadno formirati Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” iz reda istaknutih članova MOTO KLUBA ”ISTOK”.
Članovi MOTO KLUBA ”ISTOK” priznaće odluke arbitražne komisije kao konačne.

Član 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Osnivačkoj Skupštini MOTO KLUBA ”ISTOK”, održanoj dana 9.9.2006. godine u Banjaluci.

Broj:01/06 Predsjednik Skupštine

U Banjaluci, 9.9.2006.god.
__________________________

Poslednja izmjena i dopuna Statuta izvršena je 28.06.2014. godine
__________________________