statut

U Banjaluci, 9.9.2006. godine

Na osnovu odredaba Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (”Sl.gl.RS.”br.52/01 i 42/05), članovi MOTO KLUBA ”ISTOK” iz Banjaluke na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 9.9.2006. godine usvojili su:

S T A T U T

MOTO KLUBA ”ISTOK”

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

MOTO KLUB ”ISTOK” predstavlja udruženje građana u kojem se dobrovoljno okupljaju njegovi članovi radi ostvarenja programskih ciljeva i djelatnosti MOTO KLUBA ”ISTOK”.

MOTO KLUB ”ISTOK” na opšti način reguliše pitanja koja, u skladu sa zakonskim propisima predstavljaju obaveznu sadržinu Statuta, kao i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka MK ISTOK.

 

Član 2.

Naziv udruženja MOTO KLUB ”ISTOK”.

Skraćeni naziv udruženja je: MK ”ISTOK”.

 

Član 3.

Sjedište MOTO KLUBA ”ISTOK” je u Banjaluci, u ulici Ive Andrića 13, Banja Luka.

 

Član 4.

MOTO KLUB ”ISTOK” vrši i poslove od opšteg značaja interesa koji su vezani za predstavljanje i promovisanje grada i države na međunarodnim moto druženjima, kao i aktivnosti vezane za unapređenje saobraćajne kulture.

 

Član 5.

MOTO KLUB ”ISTOK” ima status pravnog lica. U pravnom prometu sa trećim licima MOTO KLUB ”ISTOK” ima ovlaštenja utvrđena zakonom.

 

Član 6.

MOTO KLUB ”ISTOK” ima pečat, amblem i zastavu.

Pečat MOTO KLUBA ”ISTOK” je kružnog oblika, promjera 35 milimetara, na kojem je kružno uz rub upisano Udruženje sa natpisom: MOTO KLUB ”ISTOK” BANjA LUKA. U unutrašnjosti kruga stilizovano je predstavljen znak (amblem) Moto kluba koga čine dvije ukrštene klipnjače sa klipovima, iznad kojih se nalazi simbol sunca.

 

Član 7.

MOTO KLUB ”ISTOK” zastupa i predstavlja, bez ograničenja, Predsjednik.

U odsustvu Predsjednika MOTO KLUB ”ISTOK” predstavlja i zastupa neko od članova koga odredi Upravni odbor.

CILjEVI I DJELATNOSTI

 

Član 8.

Moto klub je osnovan u cilju promovisanja razvoja i unapređenja motociklizma, te udruživanja ljubitelja motocikala radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Osnovna djelatnost i programski ciljevi MOTO KLUBA”ISTOK” su:

 • okupljanje ljubitelja motociklizma radi rekreacije i druženja;
 • promovisanje i podsticanje turizma u Banjoj Luci, sa fokusom na moto turizam;
 • promovisanje amaterizma u cilju ispoljavanja sposobnosti i aktivnosti u oblasti motociklizma;
 • organizovanje, u okviru svojih mogućnosti, moto manifestacija nacionalnog i međunarodnog karaktera i učešće na motociklističkim susretima i priredbama radi međusobnog druženja i druženja sa članovima drugih motociklističkih klubova;
 • razvijanje tehničke kulture među mladim generacijama, te unapređenje vještine upravljanja motociklom u cilju povećanja stepena bezbjednosti u saobraćaju na putevima;
 • edukacija i posebna briga za članove-”mlađe članove”;
 • obezbjeđenje, vlastitim djelovanjem, materijalnih sredstava za nastupe članova kluba na moto manifestacijama u zemlji i inostranstvu;
 • širenje drugarstva i solidarnosti kao i izgradnja humanih odnosa, te aktivno učešće u razvijanju kolegijalnosti;
 • organizovanje i razvijanje raznih oblika amaterskog rada i edukacije članova u segmentima vezanim za djelatnost Udruženja;
 • odavanje priznanja članovima za uspješan rad i angažovanje u Moto klubu;
 • organizovanje i učešće u svim akcijama koje promovišu borbu protiv narkomanije i drugih oblika društveno štetnog ponašanja;
 • organizovanje i učestvovanje u humanitarnim akcijama i ostalim društveno korisnim aktivnostima;
 • i drugi ciljevi i zadaci od posebnog interesa za popularizaciju motociklizma i povećanje bezbjednosti u saobraćaju.

Sporedne djelatnosti značajne za samofinansiranje i promociju turizma, kao osnovne djelatnosti, su:

 • Djelatnost pripreme i posluživanja pića (56.30)
 • Djelatnost keteringa (56.21)
 • Djelatnost restorana (56.10)

a sve u skladu sa članom 5. stav 3. tačka 1) Zakona o ugostiteljstvu Republike Srpske, radi ostvarivanja prihoda i samofinansiranja MOTO KLUBA ”ISTOK” u namjeri poboljšanja opremljenosti tehničkim dijelom opreme i uređaja, prostorija, radionica, potrebnih sredstava, reklamnih materijala i dr.

Shodno Zakonu o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (član 4. stav 1. i 4.), MOTO KLUB „ISTOK“ navedene sporedne privredne djelatnosti obavlja u cilju efikasnijeg ostvarivanja i finansiranja osnovnih djelatnosti udruženja bez namjere da sticanje dobiti bude osnovni cilj MOTO KLUBA „ISTOK“.

Upravni odbor MOTO KLUBA ”ISTOK” će donositi odluke oko obavljanja privredne djelatnosti u skladu sa Zakonom o udruženjima Republike Srpske.

 

Član 9.

MOTO KLUB ”ISTOK” može da vrši i druge djelatnosti u manjem obimu koje služe djelatnosti upisanoj u registru predviđenom ovim Statutom i regulisano Zakonom o udruženjima i fondacijama, koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti u manjem obimu, povremeno ili koje doprinose potpunijem iskazivanju i obavljanju iskazane djelatnosti.

 

Član 10.

Zadaci MOTO KLUBA ”ISTOK” izvršavaju se zajedničkim akcijama svih članova, akcijama članova pojedinih klubova ili grupa, odnosno akcijama pojedinaca-članova uz saglasnost Upravnog odbora.

ČLANSTVO U MOTO KLUBU ”ISTOK” I PRIJEM ČLANOVA

 

Član 11.

Prijem članova MOTO KLUBA ”ISTOK” vrši se na osnovu slobodnog i dobrovoljnog prijavljivanja kandidata na posebnom formularu za prijavu čiji izgled i sadržaj određuje Upravni odbor, koji, nakon prijave, obavezno prolaze stažiranja prije zvaničnog prijema u MOTO KLUB.

Potpisanu prijavu kandidat dostavlja Upravnom odboru, koji istu prezentuje Skupštini.

 

Član 12.

Članovi MOTO KLUBA ”ISTOK”mogu imati status: stažiste, aktivnog člana i počasnog člana.

 

Član 13.

Stažista u MOTO KLUBU ”ISTOK” stažira najmanje jednu godinu.

U posebnim slučajevima Skupština može donijeti odluku o kraćem stažiranju.

Stažiranje traje dokle god Skupština ne donese odluku o prijemu stažiste u aktivno članstvo, a može trajati neograničeno.

Nakon stažiranja odluku o prijemu u aktivno članstvo donosi Skupština na sjednici.

Da bi stažista bio primljen u aktivno članstvo, odluka Skupštine o prijemu mora biti jednoglasna.

Primljeni članovi potpisuju izjavu o prihvatanju Statuta, pravilnika i kodeksa MOTO KLUBA ”ISTOK” na osnovu kojeg im se izdaje članska karta i amblem (”boje”) kluba.

Članska karta i amblem su svojina MOTO KLUBA ”ISTOK” koji se po prestanku članstva moraju vratiti MOTO KLUBU ”ISTOK”.

 

Član 14.

Aktivni članovi su oni, koji aktivno djeluju u aktivnostima MOTO KLUBA”ISTOK” shodno svojim mogućnostima.

 

Član 15.

Počasni članovi su oni članovi koji su u određenom periodu dali vrlo značajan doprinos radu MOTO KLUBA ”ISTOK”, bez obzira da li su bili aktivni članovi ili ne.

Počasne članove svojom Odlukom proglašava Skupština na osnovu inicijative Upravnog odbora MOTO KLUBA ”ISTOK”.

 

Član 16.

Rad članova MOTO KLUBA ”ISTOK” zasnovan je na principu dobrovoljnosti i članovi za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu.

 

Član 17.

Za učlanjenje maloljetnih članova neophodna je saglasnost njihovih roditelja, odnosno staratelja.

 

Član 18.

Članovi MOTO KLUBA ”ISTOK” ne mogu biti lica koja su osuđena za teža krivična djela, naročito krivična djela protiv Republike Srpske ili protiv kojih se vodi postupak za navedena krivična djela.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

 

Član 19.

Prava člana MOTO KLUBA ”ISTOK” su:

 • da učestvuje u radu MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • da bira i da bude biran u komisije i organe MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • da učestvuje u radu MOTO KLUBA ”ISTOK” i njegovih organa ukoliko je izabran u ove organe,
 • da bude obaviješten o radu MOTO KLUBA ”ISTOK” i njegovih organa, da učestvuje kao član na takmičenjima i organizovanim manifestacijama prilikom čega bi predstavljao MOTO KLUB ”ISTOK”,
 • da mu se pruža stručna i druga pomoć za ispunjenje postavljenih mu zadataka,
 • da zahtjeva od organa MOTO KLUBA ”ISTOK” pismenim putem zaštitu svojih prava, koja su mu garantovana ovim Statutom, ako ocijeni da su mu ista uskraćena od bilo koga u MOTO KLUBU ”ISTOK”,
 • da koristi prava koja proizilaze iz ovog Statuta i drugih akata organa MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 20.

Dužnosti i obaveze člana MOTO KLUBA ”ISTOK” su:

 • da se pridržava obaveza koje proizilaze iz Statuta i drugih akata MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • da provodi odluke organa MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • da redovno plaća članarinu čiji način plaćanja i visinu određuje Skupština,
 • da redovno i uredno dolazi na sastanke i na drugi način učestvuje u radu MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • da individualno i kolektivno radi na svom unapređivanju i unapređivanju drugih članova MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • da čuva i podiže ugled MOTO KLUBA ”ISTOK” u zemlji i inostranstvu,
 • da disciplinovano izvršava zadatke koje pred njega postavljaju Upravni odbor, Predsjednik i Sekretar,
 • da čuva povjerenu mu imovinu MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • da se u prostorijama MOTO KLUBA ”ISTOK” ponaša u skladu sa utvrđenim kućnim redom.

Nepoštovanje obaveza iz ovog člana, smatra se težom povredom ovog Statuta i povlači određene disciplinske mjere.

 

Član 21.

Prava iz člana 19. i obaveze iz člana 20. ne primjenjuju se na stažiste koji u periodu stažiranja učestvuju
samo u aktivnostima MOTO KLUBA ”ISTOK” vezanim za ostvarivanje programskih ciljeva MOTO KLUBA,
bez prava odlučivanja.

 

Član 22.

Aktivni članovi MOTO KLUBA ”ISTOK” ne mogu bez saglasnosti Predsjednika nastupati za druga udruženja.

Nastupima bez saglasnosti čini se teža povreda ovog Statuta.

 

Član 23.

U slučaju opravdanog dužeg ili kraćeg odsustva, odlaska na studije, službenog putovanja, služenja vojnog roka i sl. članstvo u MOTO KLUBU ”ISTOK” miruje.

PRESTANAK ČLANSTVA, DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST

 

Član 24.

Članstvo u MOTO KLUBU ”ISTOK” prestaje:

 • prestankom rada MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • dobrovoljnim istupanjem,
 • isključenjem.

 

Član 25.

Istupanje iz MOTO KLUBA ”ISTOK” je dobrovoljno pri čemu član mora vratiti svu zaduženu opremu i imovinu MOTO KLUBA ”ISTOK” kao i člansku kartu i amblem kluba (”boje”).

Istupanje iz MOTO KLUBA ”ISTOK” se evidentira, a članu se kod istupanja, na njegov zahtjev izdaje ”ISPISNICA”.

 

Član 26.

Isključenje iz MOTO KLUBA ”ISTOK”, kao jedna od disciplinskih mjera, izriče se zbog teže povrede ovog Statuta, kućnog reda, ostalih akata i odluka MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Težom povredom naročito se smatra:

 • neizvršenje zahtjeva rukovodstva,
 • kršenje kodeksa ponašanja,
 • nepridržavanje higijenskih normi,
 • nanošenje štete ugledu udruženja;
 • unošenje i konzumiranje droga u prostorijama i među članovima MOTO KLUBA ”ISTOK” ;
 • nepoštovanje i često kršenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima
 • sve ono što je u Statutu posebno navedeno kao teža povreda.

Isključenje se vrši odlukom Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK” , na osnovu preporuke Disciplinske komisije, na koju podnosilac prijave i okrivljeni imaju pravo žalbe.

Odluka Skupštine je konačna.

 

Član 27.

Za nepoštovanje akta MOTO KLUBA ”ISTOK” i povrede discipline mogu se izreći disciplinske mjere.

Povrede discipline mogu biti lakše i teže.

Za lakše povrede discipline, izriču se mjere bez disciplinskog postupka, imaju ograničen karakter i službeno se ne registruju.

Mjere bez disciplinskog postupka: udaljavanje iz prostorija ”MOTO KLUBA ”ISTOK”, udaljavanje sa radnog sastanka, zabrana učestvovanja i takmičenja u sastavu MOTO KLUBA ”ISTOK” i druge prikladno-vaspitne mjere kratkoročnog karaktera.

Mjere bez disciplinskog postupka (lakše povrede dužnosti i obaveza), izriču Predsjednik i Upravni odbor MOTO KLUBA ”ISTOK”, radi obezbjeđenja nesmetane aktivnosti MOTO KLUBA ”ISTOK” u cjelini.

Na izrečenu mjeru bez disciplinskog postupka može se uložiti pismeni prigovor Predsjedniku MOTO KLUBA ”ISTOK”.

 

Član 28.

Za teže povrede vodi se disciplinski postupak a izrečene mjere su:

 • javna opomena,
 • zabrana učestvovanja u radu MOTO KLUBA ”ISTOK” u trajanju od tri do dvanaest mjeseci
 • novčana kazna u maksimalnom iznosu od 4 godišnje članarine i
 • isključenje.

Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti koji usvaja Upravni odbor detaljnije se reguliše izricanje svih disciplinskih mjera, način pokretanja, tok, odlučivanje i žalbeni postupak u disciplinskom postupku.

 

Član 30.

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može, samoinicijativno ili na prijedlog bilo kog člana, podnijeti Predsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Disciplinska komisija MOTO KLUBA ”Istok” vodi disciplinski postupak, odlučuje o odgovornosti članova i izriče disciplinske mjere.

Disciplinski postupak mora se pokrenuti najkasnije u roku od 45 dana od učinjene povrede, a postupak se u pravilu treba okončati u narednih 30 dana.

Disciplinska komisija donosi konačnu odluku o izricanju disciplinske mjere ili odluku o prijedlogu izricanja disciplinske mjere isključenja iz MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Konačnu odluku o disciplinskoj mjeri isključenja iz MOTO KLUBA ”ISTOK” donosi Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”.

 

Član 31.

Član MOTO KLUBA ”ISTOK” odgovoran je materijalno za štetu koju je namjerno ili iz krajnje nepažnje nanio MOTO KLUBU ”ISTOK” i istu treba da nadoknadi.

Postupak utvrđivanja štete i odgovornosti člana provodi posebna Komisija koju u ovakvim slučajevima formira Skupština svojom Odlukom.

ORGANI, KOMISIJE I RADNA TIJELA MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 32.

Organi MOTO KLUBA ”ISTOK” su:

 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Upravni odbor,
 • Blagajnik,
 • Sekretar,
 • Disciplinska komisija

SKUPŠTINA MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 33.

Skupština je najviši organ upravljanja MOTO KLUBA ”ISTOK” koju čine 17 aktivnih članova MOTO KLUBA ”ISTOK” sa najdužim stažom u MOTO KLUBU „ISTOK“.

Skupština kao najviši organ sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva i sjednicom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine.

Predsjednik Skupštine je Predsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Skupština radi u sjednicama.

Sjednice Skupštine po načinu sazivanja i namjeni, mogu biti i redovne i vanredne.

Redovne sjednice se održavaju jednom godišnje.

Vanredne sjednice se održavaju prema potrebi ili na zahtjev Predsjednika ili Upravnog odbora.

Poziv za sjednice dostavlja se 7 dana prije održavanja sjednice, a članstvo se obavještava o datumu, mjestu, vremenu održavanja i dnevnom redu sjednice Skupštine, putem oglasa u prostorijama MOTO KLUBA ”ISTOK” ili na drugi pogodan način uključujući elektronsku komunikaciju.

Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje dvotrećinska većina članova Skupštine.

Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” donosi odluke glasanjem, i to većinom glasova ili jednoglasno, zavisno od tačke dnevnog reda za koju se glasa. Način glasanja po određenim tačkama definisan je Pravilnikom rada Skupštine kluba. Izjašnjenje na sjednici Skupštine po pravilu je javno.

 

Član 34.

Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”, na prijedlog Predsjednika, bira:

 • Upravni odbor,
 • Disciplinsku komisiju,
 • Blagajnika i
 • Sekretara.

 

Član 35.

Ukoliko se u organe MOTO KLUBA ”ISTOK” predlaže veći broj kandidata od broja koji se bira, izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova, međutim, ukoliko se u navedene organe predlaže onoliko organa koliko se i bira, izabrani su oni kandidati koji su dobili većinu glasova glasačkog tijela.

 

Član 36.

Nadležnost Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK” je da:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte određene Statutom,
 • daje saglasnost za pravne radnje preduzete u ime MOTO KLUBA ”ISTOK” prije njegovog upisa u registar,
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • bira i razriješava dužnosti članove Upravnog odbora, Disciplinske komisije, sekretara i Blagajnika MOTO KLUBA ”ISTOK”, na prijedlog Predsjednika,
 • usvaja izvještaj o radu, izvještaj o finansijskom poslovanju, program rada MOTO KLUBA ”ISTOK” i finansijski plan za narednu godinu,
 • pregleda i potvrđuje finansijski plan o radu pripremljen od strane Upravnog odbora ili ovlašćenog lica,
 • utvrđuje politiku i strategiju razvoja MOTO KLUBA ”ISTOK”
 • odlučuje o prijemu novih članova
 • odlučuje o prestanku članstva u MOTO KLUBU ”ISTOK”
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa

Odluke Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK” su obavezujuće za sve članove MOTO KLUBA ”ISTOK”, UPRAVNI ODBOR MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 37.

Upravni odbor je organ upravljanja u MOTO KLUBU ”ISTOK”.

Upravni odbor ima sedam (7) članova koji se biraju iz reda članova MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Članovi Upravnog odbora biraju se na redovnim Skupštinama MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Predsjednik Upravnog odbora i članovi Upravnog odbora MOTO KLUBA ”ISTOK” biraju se na period od 5 godina i mogu biti ponovno birani.

Ukoliko nisu članovi Upravnog odbora, Blagajnik i Sekretar obavezno prisustvuju sjednicama Upravnog odbora.

 

Član 38.

Poslovi i zadaci Upravnog odbora:

 • priprema sjednice Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • priprema i predlaže izmjene i dopune Statuta MOTO KLUBA ”ISTOK” i donosi interne akte (Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, Pravilnik o nagrađivanju i dr.) i o tome obavještava Skupštinu MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • sprovodi politiku i odluke koje donosi Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • obezbjeđuje način i sredstva finansiranja i rad Udruženja (plate radnika, rad radionica, honorarni rad trećih lica, moto skupovi, učešće na takmičenjima i skupovima i dr.),
 • upravlja imovinom MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • razmatra izvještaje o radu za protekli period,
 • podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu MOTO KLUBA ”ISTOK”;
 • predlaže i odlučuje o dodjeli priznanja,
 • donosi akte o raspodjeli dohodka i plata, odnosno nadoknada za honorarni rad trećih lica kao i drugih akata,
 • donosi Kućni red MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • vrši kontrolu rada Predsjednika, blagajnika te ostalih u MOTO KLUBU ”ISTOK” (vođenje knjigovodstva i sl.),
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • razmatra sva tekuća pitanja iz domena djelatnosti MOTO KLUBA ”ISTOK”, prijedloge, sugestije, predstavke, žalbe članova MOTO KLUBA ”ISTOK” i donosi odluke po tim pitanjima,
 • razmatra i usvaja izvještaje komisija i drugih stalnih ili povremenih radnih tijela MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • podnosi izvještaje o svom radu Skupštini MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

 

Član 39.

O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor odlučuje na sjednicama kojima prisustvuju svi članovi i donose odluku jednoglasno.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti ovlašteni član Upravnog odbora.

Upravni odbor priprema materijale za sjednice Skupštine, priprema i predlaže izmjene Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, provodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Upravni odbor izvršava i druge poslove koje mu u nadležnosti stavi Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”.

 

Član 40.

Na prijedlog Predsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK”, Upravni odbor može po svojoj odluci kooptirat (delegirati) dva člana u Upravni odbor (iz redova članova MOTO KLUBA ”ISTOK”), ako izabrani članovi ne obavljaju svoju dužnost u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i ostalim aktima MOTO KLUBA ”ISTOK”, a o istom izvještava Skupštinu na prvom zasjedanju.

U slučaju opoziva člana Upravnog odbora na njegovo mjesto bira se drugi član čiji je mandat do isteka mandata ostalih članova Upravnog odbora.

PREDSJEDNIK MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 41.

Predsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK” je ujedno i predsjednik Skupštine i član Upravnog odbora.

Predsjednik MOTO KLUBA ”ISTOK” ima sledeće obaveze:

 • predstavlja i zastupa MOTO KLUB ”ISTOK”,
 • saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava te usklađuje rad komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • Predlaže Skupštini članove Upravnog odbora, Disciplinske komisije, te kandidate za Blagajnika i Sekretara MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • stara se o izvršenju finansijskog plana MOTO KLUBA ”ISTOK” i potpisuje sva akta i dokumente,
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i preporuka koja donose organi upravljanja MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • obustavlja od izvršenja akta i odluke organa MOTO KLUBA ”ISTOK” koji su u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima i preduzima mjere u smislu donošenja pravno valjanih akata,
 • donosi rješenja kojima se izvršavaju odluke organa upravljanja MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • pokreće pitanja vezana za realizaciju finansijskog plana i predlaže Upravnom odboru i Skupštini društva potrebne mjere za njihovu realizaciju,
 • predstavlja MOTO KLUB ”ISTOK” i njegove organe pred drugim licima i zastupa ih u pravnim odnosima sa trećim licima,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima MOTO KLUBA ”ISTOK”

Predsjednika MOTO KLUBA ”ISTOK” bira Skupština na neodređeno vrijeme, a mandat mu prestaje na njegov izričit, pismeni zahtjev, podnesen Upravnom odboru i Skupštini.

U odsutnosti Predsjednika sva prava i obaveze iz ovog člana ima član Upravnog odbora koga Upravni odbor jednoglasno izabere.

Blagajnik MOTO KLUBA ”ISTOK”

Član 42.

Blagajnika MOTO KLUBA ”ISTOK” bira Skupština na prijedlog Predsjednika, na period od 5 godina.

Blagajnik ima sljedeće dužnosti i ovlaštenja:

 • vodi finansije MOTO KLUBA „ISTOK“
 • skuplja članarinu od aktivnih članova
 • raspolaže novcem na računu MOTO KLUBA „ISTOK“ shodno odlukama Upravnog odbora i/ili Skupštine
 • prisustvuje i učestvuje na sjednicama Upravnog odbora,
 • obavlja ostale poslove po odluci Upravnog odbora.

Sekretar MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 42.

Dužnosti Sekretara MOTO KLUBA ”ISTOK” su da:

 • obezbjeđuje blagovremeno provođenje odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora i o tome ih redovno informiše,
 • aktivno učestvuje i u pripremanju izvještaja, informacija i raznih drugih materijala za potrebe organa MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • obavlja poslove iz normativne oblasti,
 • vodi matičnu evidenciju članstva,
 • učestvuje u radu organa rukovođenja MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • radi na administrativnim i tehničko-organizacionim poslovima,
 • organizuje sastanke, okrugle stolove i konferencije, prima stranke u cilju ostvarivanja interesa MOTO KLUBA ”ISTOK”, sačinjava izvještaje, prima i prosljeđuje informacije i saopštenja za javnost, priprema ugovore koje zaključuje MOTO KLUB ”ISTOK”, stara se o vođenju odgovarajućih evidencija radi lakšeg rada MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • koordinira i kontroliše rad KLUBA, stalnih i povremenih stručnih i drugih radnika,
 • izdaje naloge kojima se obezbeđuje pravilno i pravovremeno provođenje zakonitog rada i djelovanja,
 • organizuje rad privrednih djelatnosti u sklopu MOTO KLUBA ”ISTOK” potrebnih za samofinansiranje, održavanja i unapređenja imovine MOTO KLUBA ”ISTOK” (ugostiteljske, trgovačke, uslužne i druge djelatnosti),
 • organizuje manifestacije, javne nastupe, takmičenja, učešća, putovanja, skupove i drugo, u cilju okupljanja mladih, stvaranja takmičarskog duha i kolegijalnosti i sl.,
 • radi i druge poslove koji proizilaze iz odredaba ovog Statuta i drugih opštih akata.

DISCIPLINSKA KOMISIJA MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 43.

Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” , na prijedlog Predsjednika, bira Disciplinsku komisiju koja broji tri (3) člana, natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine.

Članovi Disciplinske komisije biraju se iz redova članova MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Na sjednici skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK” bira se predsjednik disciplinske komisije.

Disciplinska komisija u svom radu primjenjuje Statut i Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti.

Komisija radi u sjednicama, sastaje se po potrebi.

Mandat članova Disciplinske komisije je pet (5) godina i mogu biti ponovo birani.

Disciplinska komisija donosi pravilnik o disciplinskoj komisiji, a koji pravilnik potvrđuje Skupština.

U slučaju spriječenosti jednog člana Disciplinske komisije da prisustvuje sjednici Disciplinske komisije, zamijeniće ga Predsjednik.

FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANjE

 

Član 44.

Finansijsko-materijalno poslovanje MOTO KLUBA ”ISTOK” obavlja se na način i po postupku utvrđenom zakonskim propisima.

Finansijski izvještaj donosi Upravni odbor i daje ga Skupštini na usvajanje.

Pravilnik materijalno-finansijskog poslovanja donosi Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK”.

SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANjE MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 45.

Za ostvarivanje svojih planova i ciljeva MOTO KLUB ”ISTOK” može steći imovinu od.

 • početnog kapitala i sredstava osnivača,
 • budžeta Grada,
 • budžeta Republike,
 • sponzorstva, donatorstva fizičkih i pravnih lica,
 • članarine,
 • marketinga, reklame i propagande,
 • dobrovoljnog rada članova MOTO KLUBA ”ISTOK” unutar samog MOTO KLUBA ”ISTOK”,
 • zakupnina,
 • prodaja ulaznica,
 • organizovanja moto manifestacija,
 • prihoda stečenog ostvarivanjem ciljeva, te od drugih izvora prihoda u skladu sa Zakonom.

Svi gore navedeni prihodi koristiće se isključivo za ostvarivanje statutarnih ciljeva MOTO KLUBA ”ISTOK” i ne mogu se raspodjeljivati među osnivačima, članovima, rukovodstvom, sponzorima, donatorima i sl. MOTO KLUBA ”ISTOK” koji je neprofitno Udruženje.

 

Član 46.

Imovinu MOTO KLUBA ”ISTOK” čine materijalna sredstva (oprema, uređaji, namještaj, alati i dr.) finansijska sredstva, dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrijednost, subvencije sa fizičkim i pravnim licima, zakupnina, honorara i sličnih izvora prihoda, prihod stečen putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti MOTO KLUBA ”ISTOK”, članarina i ostalih prihoda ostvarenih zakonitim korištenjem imovine i sredstava MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Raspodjela sredstava iz predhodnog stava vrši se prema posebnoj odluci Upravnog odbora MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Imovinom MOTO KLUBA ”ISTOK” upravlja i raspolaže Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” i stara se da se ista koristi na zakonit način.

MOTO KLUB ”ISTOK” vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom.

 

Član 47.

MOTO KLUB ”ISTOK” ima godišnji program rada, finansijski plan i srednjoročni plan rada. U srednjoročnom planu rada daju se smjernice i osnovni podaci razvoja MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Godišnji program rada zasniva se i na utvrđenom planu i ukazanoj potrebi, a finansijski plan utvrđuje se shodno
potrebama i mogućnostima MOTO KLUBA ”ISTOK”.

NAGRADE I PRIZNANjA

 

Član 48.

MOTO KLUB ”ISTOK” radi stimulisanja rada svojih članova, afirmacije moto sporta, zahvalnosti prema
pojedincima i organizacijama dodjeljuje prigodne nagrade, priznanja pohvale i zahvalnice.
Sve pohvale i nagrade koje MOTO KLUB ”ISTOK” dodjeljuje rangirane su na osnovu Pravilnika o
nagradama koji donosi Upravni odbor MOTO KLUBA ”ISTOK”.

PRESTANAK RADA MOTO KLUBA ”ISTOK”

 

Član 49.

MOTO KLUB ”ISTOK” prestaje sa radom jednoglasnom odlukom Skupštine MOTO KLUBA ”ISTOK” ili
odlukom nadležnog suda kojom se MOTO KLUBU ”ISTOK” zabranjuje dalji rad.

Po prestanku rada MOTO KLUBA ”ISTOK” će podmiriti iz raspoloživih sredstava sve tekuće obaveze, a
preostala imovina Udruženja će se donirati u humanitarne svrhe.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 50.

Izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata MOTO KLUBA ”ISTOK” vrši se na način i po postupku koji
je predviđen za njihovo donošenje.

Ostali akti MOTO KLUBA ”ISTOK” će se donijeti u saglasnosti sa odredbama Statuta i Zakona, u roku od 6
mjeseci.

Ovaj Statut i drugi opšti akti objavljuju se na oglasnoj tabli i na drugi pogodan način, tako da budu
dostupni svakom članu MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruženja, a tumačenje drugih akata daje Predsjednik Udruženja.

 

Član 51.

Svi sporovi u MOTO KLUBU ”ISTOK” rješavaju se sporazumno, a u slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno rješava ga arbitražna komisija koju će naknadno formirati Skupština MOTO KLUBA ”ISTOK” iz reda istaknutih članova MOTO KLUBA ”ISTOK”.

Članovi MOTO KLUBA ”ISTOK” priznaće odluke arbitražne komisije kao konačne.

 

Član 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Osnivačkoj Skupštini MOTO KLUBA ”ISTOK”, održanoj dana 9.9.2006. godine u Banjaluci.
Broj: 01/18

Poslednja izmjena i dopuna Statuta izvršena je 6.11.2018. godine u Banjoj Luci